Alleen deze week nog 21% BTW korting - Vraag aan!

Privacybeleid Qozijn

Qozijn zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Qozijn zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook wel Klant genoemd.
Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene VerordeningGegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening.

Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking totPersoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.
Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten Qozijn die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot de levering van de producten die Qozijn aanbiedt.
 2. Deze Persoonsgegevens bestaan uit de NAW-gegevens, leveringsadres, e-mail en contactgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van

Persoonsgegevens met betrekking tot levering van de producten die Qozijn aanbiedt.

 1. Qozijn vraagt middels dit privacybeleid expliciete toestemming aan de Betrokkene om de gegevens aan te leveren.
 2. Qozijn verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier;
  2. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  3. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

Artikel 3- Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Qozijn. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Qozijn, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Qozijn. Qozijn zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.
 3. Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Artikel 4- Doeleinden gegevens:

 1. Qozijn gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de levering van de producten en het daarbijbehorende contact tussen Qozijn en de Klant.
 2. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal vijf jaar, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Qozijn verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. De contactgegevens worden langer dan vijf jaar bewaart in verband met geboden garantie op het product, tenzij de Klant aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben.

Artikel 6- Beveiliging gegevens:

 1. Qozijn treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. Qozijn neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Qozijn kan worden gevergd.
 2. De Betrokkene kan op ieder gewenst moment Qozijn verzoeken via info@qozijn.nl, om de Persoonsgegevens van de Betrokkene te verwijderen.
 3. Qozijn biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 8- Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Artikel 9- Contact en afhandeling klachten

 1. Qozijn biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@qozijn.nl.

Artikel 10- Wijzigingen privacybeleid

 1. Qozijn behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 11- Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Overijssel neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.

Financiering tegen 0% rente